Thursday, December 25, 2014

Wasp Moths Mating


Euchromia polymena

Family  " Euchromia polymena" . 


No comments: